Editor's Note:
Arabic is a very rich language, and words have many shades of meaning. While the text of the original Arabic Quran is identical and unchanged since its revelation, you will find various translations and interpretations. Anytime a translation is done into another language, the translator has to interpret the meaning and render it in the new language, which of course has different rules of grammar. It is, by nature, an approximation of the meaning, since words and ideas cannot be expressed identically in different languages. Note that any translation of the Quran cannot be free of errors or incompletion, omissions and mistakes; No one has the right to assign a novel meaning to the revealed words of Quran on his own accord.

 1. əl-Fatihə (Kitabı açan) surəsi (7 Verses)

 2. əl-Bəqərə (İnək) surəsi (286 Verses)

 3. Ali-İmran (200 Verses)

 4. ən-Nisa (Qadınlar) surəsi (176 Verses)

 5. əl-Maidə (Süfrə) surəsi (120 Verses)

 6. əl-Ən’am (Davar) surəsi (165 Verses)

 7. əl-Ə’raf (Sədd) surəsi (206 Verses)

 8. əl-Ənfal (Qənimət) surəsi (75 Verses)

 9. ət-Tovbə (Tövbə) surəsi (129 Verses)

 10. Yunus (Yunis) surəsi (109 Verses)

 11. Hud surəsi (123 Verses)

 12. Yusuf (Yusif) surəsi (111 Verses)

 13. ər-Rə’d (Göy gurultusu) surəsi (43 Verses)

 14. İbrahim surəsi (52 Verses)

 15. ər-Hicr (Daşlı sahə) surəsi (99 Verses)

 16. ən-Nəhl (Bal arısı) surəsi (128 Verses)

 17. əl-İsra (Gecə vaxtı seyr) və ya Bəni–İsrail (İsrail oğulları) surəsi (111 Verses)

 18. ər-Kəhf (Mağara) surəsi (110 Verses)

 19. Məryəm surəsi (98 Verses)

 20. Taha surəsi (135 Verses)

 21. əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsi (112 Verses)

 22. əl-Həcc (Həcc) surəsi (78 Verses)

 23. əl-Mu’minun (Mö’minlər) surəsi (118 Verses)

 24. ən-Nur (Nur) surəsi (64 Verses)

 25. əl-Furqan (Fərqləndirmə) surəsi (77 Verses)

 26. əş-Şüəra (Şairlər) surəsi (227 Verses)

 27. ən-Nəml (Qarışqalar) surəsi (93 Verses)

 28. əl-Qəsəs (Hekayət) surəsi (88 Verses)

 29. əl-Ənkəbut (Hörümçək) surəsi (69 Verses)

 30. ər-Rum (Rumlular) surəsi (60 Verses)

 31. Loğman surəsi (34 Verses)

 32. əs-Səcdə (Səcdə) surəsi (30 Verses)

 33. əl-Əhzab (Dəstələr) surəsi (73 Verses)

 34. Səba surəsi (54 Verses)

 35. Fatir (Yaradan) surəsi (45 Verses)

 36. Yasin surəsi (83 Verses)

 37. əs-Saffat (Səf-səf duranlar) surəsi (182 Verses)

 38. Sad surəsi (88 Verses)

 39. əz-Zumər (Zümrələr) surəsi (75 Verses)

 40. əl-Mu’min (Mö’min) surəsi (85 Verses)

 41. Fussilət (Müfəssəl izah edilmiş) surəsi (54 Verses)

 42. əş-Şura (Şura) surəsi (53 Verses)

 43. əz-Zuxruf (Qızıl bəzəklər) surəsi (89 Verses)

 44. əd-Duxan (Duman) surəsi (59 Verses)

 45. -Casiyə (Diz çökmüş camaat) surəsi (37 Verses)

 46. əl-Əhqaf (Qumsal təpələr) surəsi (35 Verses)

 47. Muhəmməd surəsi (38 Verses)

 48. əl-Fəth (Fəth) surəsi (29 Verses)

 49. əl-Hucurat (Otaqlar) surəsi (18 Verses)

 50. Qaf surəsi (45 Verses)

 51. əz-Zariyat (Sovurub dağıdan küləklər) surəsi (60 Verses)

 52. ət-Tur (Dağ) surəsi (49 Verses)

 53. ən-Nəcm (Ulduz) surəsi (62 Verses)

 54. əl-Qəmər (Ay) surəsi (55 Verses)

 55. ər-Rəhman (Rəhmli olan Allah) surəsi (78 Verses)

 56. əl-Vaqiə (Vaqiə) surəsi (96 Verses)

 57. əl-Hədid (Dəmir) surəsi (29 Verses)

 58. əl-Mücadələ (Mücadilə) surəsi (22 Verses)

 59. əl-Həşr (Toplanma) surəsi (24 Verses)

 60. əl-Mumtəhinə (İmtahana çəkilən qadın) surəsi (13 Verses)

 61. əs-Saff (Səf) surəsi (14 Verses)

 62. əl-Cumuə (Cümə) surəsi (11 Verses)

 63. əl-Munafiqun (Münafiqlər) surəsi (11 Verses)

 64. ət-Təğabun (Qarşılıqlı aldanma) surəsi (18 Verses)

 65. ət-Talaq (Boşanma) surəsi (12 Verses)

 66. ət-Təhrim (Qadağan) surəsi (12 Verses)

 67. əl-Mulk (Mülk və ya hakimiyyət) surəsi (30 Verses)

 68. Nun və ya əl-Qələm (Qələm) surəsi (52 Verses)

 69. əl-Haqqə (Haqq olan qiyamət) surəsi (52 Verses)

 70. əl-Məaric (Dərəcələr, yaxud Pillələr) surəsi (44 Verses)

 71. Nuh surəsi (28 Verses)

 72. əl-Cinn (Cinlər) surəsi (28 Verses)

 73. əl-Muzzəmmil (Örtünüb bürünən) surəsi (20 Verses)

 74. əl-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi (56 Verses)

 75. əl-Qiyamə (Qiyamət) surəsi (40 Verses)

 76. əl-İnsan və ya əd-Dəhr surəsi (31 Verses)

 77. əl-Mursəlat (Bir-birinin ardınca göndərilənlər) surəsi (50 Verses)

 78. ən-Nəbə’ (Böyük xəbər) surəsi (40 Verses)

 79. ən-Naziat (Can alanlar) surəsi (46 Verses)

 80. Əbəsə (Qaşqabağını tökdü) surəsi (42 Verses)

 81. ət-Təkvir (Sarınma) surəsi (29 Verses)

 82. əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi (19 Verses)

 83. əl-Mutəffifin (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar) surəsi (36 Verses)

 84. əl-İnşiqaq (Yarılma) surəsi (25 Verses)

 85. əl-Buruc (Bürclər) surəsi (22 Verses)

 86. ət-Tariq (Gecə gələn) surəsi (17 Verses)

 87. əl-Ə’la (Ən uca) surəsi (19 Verses)

 88. əl-Ğaşiyə (Bürüyən) surəsi (26 Verses)

 89. əl-Fəcr (Dan yeri) surəsi (30 Verses)

 90. əl-Bələd (Şəhər) surəsi (20 Verses)

 91. əş-Şəms (Günəş) surəsi (15 Verses)

 92. əl-Leyl (Gecə) surəsi (21 Verses)

 93. əz-Zuha (Səhər və ya Səhər işığı) surəsi (11 Verses)

 94. əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə) surəsi (8 Verses)

 95. ət-Tin (Əncir) surəsi (8 Verses)

 96. əl-Ələq (Laxtalanmış qan) surəsi (19 Verses)

 97. əl-Qədr (Qədr gecəsi) surəsi (5 Verses)

 98. əl-Bəyyinə (Açıq-aydın dəlil) surəsi (8 Verses)

 99. əz-Zilzal (Zəlzələ) surəsi (8 Verses)

 100. əl-Adiyat (Qaçan atlar) surəsi (11 Verses)

 101. əz-Qariə (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət) surəsi (11 Verses)

 102. ət-Təkasur (Çoxluqla öyünmə) surəsi (8 Verses)

 103. əl-Əsr (Axşam çağı) surəsi (3 Verses)

 104. əl-Huməzə (Qeybətçi) surəsi (9 Verses)

 105. əl-Fil (Fil) surəsi (5 Verses)

 106. əl-Qüreyş (Qüreyş) surəsi (4 Verses)

 107. əl-Maun (Zəkat) surəsi (7 Verses)

 108. əl-Kovsər (Kövsər) surəsi (3 Verses)

 109. əl-Kafirun (Kafirlər) surəsi (6 Verses)

 110. ən-Nəsr (Kömək) surəsi (3 Verses)

 111. Əbu-Ləhəb (Alov atası) surəsi (5 Verses)

 112. əl-İxlas (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər) surəsi (4 Verses)

 113. əl-Fələq (Sübh) surəsi (5 Verses)

 114. ən-Nas (İnsanlar) surəsi (6 Verses)


Bookmark Us - Set as Home - Terms Of Use
Other Sites: Know The Prophet campaign - Discover Islam - Links SQL Plugins
Copyright 2003-2013 Islamic Education & Services Institute: Murfreesboro, TN